Bülten 15

alt

AB.İMMİB.ORG.TR

İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası

0 212 454 06 31-33

v

AB BİYOSİDAL ÜRÜNLER TÜZÜĞÜ GELİŞMELERİ - Sayı:15

2018 Sonunda Biyosidal Ürünler Hakkında Daha Çok Bilgiye Ulaşılacak 

Avrupa Kimyasallar Ajansı 16/05/2018 tarihinde biyosidal ürün karakteristik özetlerini ve gizli olmayan değerlendirme raporlarını 2018’in sonuna doğru web sitelerinde yayımlayacaklarını duyurdu. Bu çalışma kullanıcılara bilgilere erişim ve değişik ürünleri karşılaştırma fırsatı verecektir.
 
Ajans yayımlanacak bilgileri aşağıdaki şekilde özetlemiştir; 

  • Ulusal Otoriteler tarafından sunulan gizli olmayan değerlendirme raporları
  • Ürünlerin izin durumlarına yapılan güncellemeler (Düzeltmeler, revizyonlar, yenilemeler)
  • Biyosidal ürün karakteristik özetleri (üründeki maddeler, biyosidal ürün komposizyonu, ürünün üreticisi, aktif maddenin üreticisi, tehlike ve önlem ibareleri, ürün uygulama metodunda hedeflenen organizma, ambalajlama tipi ve kullanım talimatları)

Ajans bununla birlikte tüm ticari sırların gizliliği konusunda Yetkili Otoritelerle birlikte hareket edileceğini, bir değerlendirme raporu yüklenmeden önce Üye Ülke Yetkili Otoritesinin firma ile iletişime geçerek, hangi bilgilerin gizli kalması konusunda firma ile tekrar kontrollerin yapılacağını duyurmuştur.
 
İlgili çalışma 2018 Kasım ayının sonunda tamamlanacaktır.

Biyosidal Ürünle işlenmiş Eşyalar Tebliği Yayımlandı 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından bir veya birden fazla biyosidal ürünle işlenmiş eşyaların piyasaya arzına, piyasada bulundurulmasına, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, piyasa gözetimi ve denetimi ile işlenmiş eşyalarla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 13 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de “BİYOSİDAL ÜRÜNLE İŞLENMİŞ EŞYALAR TEBLİĞİ” yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ, bir veya birden fazla biyosidal ürünle işleme tabi tutulan ya da bir veya birden fazla biyosidal ürünü kasten içeren, biyosidal özelliği veya biyosidal işlevi olduğu iddia edilen madde, karışım ya da eşyaları kapsar.

İşlenmiş Eşyalar, işleme tabi tutuldukları veya kasten içerdikleri biyosidal ürünlerin ilgili ürün tipinde ruhsatlı ya da biyosidal ürün envanterine kayıtlı olmaları ve aktif maddeleri bakımından uygulanan kısıtlamaları karşılamaları halinde piyasaya arz edilebilir.

Tebliğ kapsamında imalatçılar veya ithalatçılar, piyasaya arz edecekleri işlenmiş eşyalara ilişkin olarak İşlenmiş eşya içeriğinde bulunan biyosidal ürünün etiket örneği ile birlikte ruhsatnamesinin ve/veya izninin örneğini ve diğer talep edilen dokümanlarla ilgili teknik dosya sunmak zorundadır. Bununla birlikte işlenmiş eşyaların biyosidal işlevlerinin doğrulanması ve geçerli olacağı sürenin belirlenmesi için uluslararası kabul görmüş uygun standartlarla akredite laboratuvarlarda analiz yaptırılması zorunludur.

Biyosidal Ürünler İçin Birlik İzni Son Tarihleri Yaklaşıyor 

AB’de Biyosidal Ürünler Tüzüğü yürütücü kuruluşu olan Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın 11 Nisan 2018 tarihindeki duyurusunda, Birlik İzni başvuru son tarihlerinin 2019 sonuna kadar gerçekleşeceği duyuruldu.

Biyosidal ürünler için Avrupa Komisyonu tarafından verilen Birlik İzni tüm üye devletlerde geçerli olması açısından Tüzükte öne çıkıyor.  Birlik İzni tüm Üye Devletlerde ulusal izin kapsamında haklara sahip olmayı sağlıyor. Ajans birlik izin başvurusu yapacakların en az altı ay öncesinden Ajans’a bir ön başvuru yapmasını öneriyor. Ücretsiz olan bu ön başvuru, başvuruya ait önemli hususların tespitini sağlamaya yönelik.  İlgili aktif maddeler için yaklaşan son tarihleri tabloda görülebilir.

4.Uluslararası Biyosidal Kongresi Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği işbirliği ve Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin desteği ile 25-29 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası Biyosidal Kongresi Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

Sonuç bildirgesinde KKDİK gibi biyosidal ürünler konusunda da kısa zamanda Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumun sağlanması, aktif maddelerin kaydının, değerlendirilmesinin, izinlendirilmesinin ve kısıtlanmasının ilgili bakanlıkların yüksek düzey işbirliği ile ülkemiz özelinde yapılmasının gerekliliği vurgulandı.

Bununla birlikte biyosidal ürünle işlenmiş eşyalar konusunda biyosidal ürünlere ilişkin verilerin üretilmesinde uluslararası kabul görmüş testlerin kabul edilmemesi sorunlarına dikkat çekilmiştir.En kısa sürede yasal düzenlemelerin yapılması ve rehber dokümanların hazırlanması ile ilgili standart metotlarla akredite kuruluşlarda yapılan testlerin kabulü ve sektörde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması gerekliliği kayıtlara geçmiştir.

 

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: ab@immib.org.tr

 

Bookmark and Share